Privacy verklaring

Privacy verklaring Oppassistent Groningen

Oppassistent Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als je je aanmeldt bij onze website hebben we jouw gegevens nodig om te zorgen dat we een goede match kunnen maken. We zullen altijd zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je altijd contact met ons opnemen. 

Contactgegevens:

Site: https://www.oppassistentgroningen.nl/

Email: oppassistentgroningen@gmail.com

Telefoonnummer: 06-12526295

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oppassistent Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat hier om de informatie van zowel de zorgverlener als studenten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Zoals het aantal en de leeftijd van uw kinderen, de beschikbaarheid en oppaservaring van de studenten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via oppassistentgroningen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oppassistent Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren, namelijk het faciliteren van het oppassen door een coassistent bij de zorgverlener.

Grondslagen

De grondslag voor gegevensverwerking omtrent contactgegevens vindt zijn oorsprong in artikel 6 (1a) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de oppas moet namelijk toestemming geven voor de specifiek aangegeven doeleinden.  Artikel 6 (1c) AVG dient als grondslag voor de gegevensverwerking benodigd voor het maken van de match tussen oppas en student. De gegevensverwerking is namelijk noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oppassistent Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oppassistent Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens worden tot een half jaar na het eindigen van de overeenkomst bewaard. De gegevens worden langer bewaard voor administratieve doeleinden en voor eventuele terugkoppeling naar oppas en/of coassistent. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oppassistent Groningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oppassistent Groningen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oppassistent Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oppassistentgroningen@gmail.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oppassistent Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oppassistent Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kun u ook denken aan dataminimalisatie: wij gebruiken enkel de gegevens die noodzakelijkerwijs nodig zijn voor onze doelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via oppassistentgroningen@gmail.com.